హన్నా ఫోస్టర్

ఇంట్లో పనిని సురక్షితంగా ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి

మేము మా గదిని, బ్యాలెట్ బారెస్ కోసం కమాండర్డ్ ఆఫీసు కుర్చీలను పునర్వ్యవస్థీకరించాము మరియు వీడియో ఇళ్లతో మా ఇళ్లలోకి ప్రసారం చేస్తున్నాము. మీ శిక్షణలో ఒక మూలకం ఉంది, అది మీ పాదాల క్రింద మార్లే యొక్క పరిచయం లేకుండా ముఖ్యంగా నిరుత్సాహపరుస్తుంది: పాయింటే పని. సహాయపడటానికి