వాట్ ఇట్స్ లైక్ టు బి డాన్స్ ఎఫ్ఎక్స్ యొక్క 'పోజ్'